Røvernytt bloggen

..                              Oppdatert Lørdag.08.01.22.. 5 årgang                                                     . I Røvernytt bloggen kan du lese siste nytt om cannabis legalisering,  rusreformen,  og politiskandalen.

Fylkeslegen i Telemark Jan-arne Hunnestad avslørt i korrupsjon.

Slik ser en forbryter ut. Trekk deg ut av alle off. stillinger og verv umiddelbart.

Fylkeslegen i Telemark Jan-arne Hunnestad avslørt for korrupsjon i Oktober 2015. Detaljert avsløring. 

Stortinget må kalle hjem det norske konsulatet i Amsterdam.

Ble nektet tolk, ble nektet prest, ble nektet besøk, stjal bagasjen min, førte leger og sykepleiere bak lyset

Fylkeslegen. Brøt gjeldene regelverk. Tvangsreturer skal kun skje tll eget distrikt. Ikke til oslo.

Fylkeslegen skrev falsk diagnose: zisofren, bipolar, psykotisk, prater hele tiden om døden, ingen har noengang hørt meg prate om døden. Har sperret min tilgang til og se egne helsepapirer på NAVn

Norge bryter internasjonale kontrakter de har skrevet under på også med FN.

Hva har en Fylkeslege ansvar for? Kan en Fylkeslege dømmes i rettssystemet?

Hvorfor er ikke offentlige ansatte lovlydige borgere?

  Fylkeslegen er ansatt hos Fylkesmannen eller ved Fylkesmannens kontor i det Fylket ( distriktet ) du bor i. Fylkeslegen er underlagt Norges Lover og har lovpålagt ansvar innenfor sitt ansvarsområdet. Fylkeslegen skal forholde seg til egne helselover og er i tillegg knyttet direkte opp mot Norges Lover via Statens Tjenestehåndbok. Under visse forutsetninger har Fylkeslegen også en del fullmakter. Dette er stillingsinstrukser Fylkeslegen har skrevet under på, og han står derved strafferettslig ansvarlig om han bryter en eller flere av disse lovene. Jeg er ingen jurist men dette er Loven som gjelder selv om det ikke er riktig formulert. 

Rettelse: Statens Tjenestehåndbok rettes til Statens Personalhåndbok.

TVANG! Når det kommer til brudd på menneskerettighetene, er Norge Europas værsting

Støtt FN i krigen mot korrupsjonen. STØTT FN! KLIPP LENKENE!

Tvang

Publisert 22.09.2012 Oppdatert 24.10.2017

 

Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven.

 

Lovreglene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang. Når det er nødvendig å bruke tvang, skal helse- og omsorgstjenesten ta beslutninger om tvangsbruk i tråd med loven. Internkontrollen skal sikre at tjenestene på området er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven § 7

Dersom det er vurdert som påtrengende nødvendig skal helsepersonell straks gi helsehjelp selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelp. Formålet er blant anna å bidra til sikkerhet for pasienten.

 

Helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Formålet med dette regelverket er å kunne yte nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp.

 

Målet er å yte nødvendig helsehjelp, hindre vesentlig helseskade og å forebygge og avgrense bruken av tvang. Pasient eller nærmeste pårørende kan klage til Fylkesmannen på et vedtak om tvang. Dersom et vedtak varer lenger enn tre måneder skal Fylkesmannen i alle tilfeller vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen. Vedtak om innlegging og tilbakehold i institusjon eller helsehjelp som varer lenger enn tre måneder, kan bringes inn for retten. Også Fylkesmannens vedtak kan bringes inn for retten dersom helsehjelpen gjelder innlegging og tilbakehold, eller helsehjelpen varer lenger enn tre måneder.

 

Bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Formålet med reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og å forebygge og avgrense bruk av tvang og makt. Loven gjelder tvang og makt brukt i forbindelse med at det blir gitt kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

 

Tvang og makt er definert som tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt. Kommunen plikter å legge til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og før kommunen avgjør at det skal brukes tvang eller makt, skal andre alternativ være utprøvd.

 

Vedtak om planlagt tvangsbruk skal overprøves av Fylkesmannen før tvangstiltakene kan tas i bruk. Kommunen plikter å dokumentere og å melde fra til Fylkesmannen om tilfeller der det er brukt tvang som ikke har vært planlagt, altså skadeavvergende tvangstiltak i nødssituasjoner. Fylkesmannen fører også tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Vedtak og meldinger om tvang skal også sendes til bruker eller pasient, verge, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Bruker eller pasient, verge og pårørende kan klage på kommunens beslutning om å bruke ikke-planlagt tvang i nødssituasjoner. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. I tilfeller der fylkesnemnda bekrefter vedtaket som det er klaget på, kan bruker eller pasient, verge og pårørende velge å bringe saken inn for tingretten.  

 

Tvang i medhold av psykisk helsevernloven

Regelverket for bruk av tvang innen psykisk helsevern blir regulert av reglene i psykisk helsevernloven og tilhørende forskrift. Det er opprettet særskilte kontrollkommisjoner i hvert fylke som skal se til at praksis er i tråd med loven. Loven regulerer de former for tvang som er særegne for psykisk helsevern: i hovedsak vedtak om oppretting av tvungent psykisk helsevern og vedtak om ulike former for tvangsbehandling – særlig vedtak om tvangsbehandling med legemidler.

 

Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse. 

 

Klage på vedtak som gjelder bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven skal rettes til kontrollkommisjonen. Alle institusjoner innen psykisk helsevern som kan bruke tvang, skal være tilknyttet en kontrollkommisjon. Dersom du ønsker å klage på et vedtak som gjelder tvangsbehandling med legemidler, skal klagen sendes til Fylkesmannen.

 

Bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige

Rusmiddelavhengige personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler, kan legges inn eller holdes tilbake i institusjon mot sin vilje. Andre hjelpetiltak må være vurdert som ikke tilstrekkelige. Lov om helse- og omsorgstjenester, kapittel 10, har regler om vilkår og saksbehandling.

 

Gravide rusmiddelavhengige kan uten eget samtykke tas inn på institusjon og holdes tilbake der i hele svangerskapet hvis rusmiddelmisbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Vedtak om tilbakehold i institusjon skal treffes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Jeg forbeholder meg retten til og forsvare meg mot røverstaten Norge med de midler jeg selv finner passende.

Nå er det pina dø nok! Hele livet ødelagt av Nome Kommune og psykopaten Stein Kinserdal.

Lov om psykisk helsevern. Jeg repeterer lover og regler for den korrupte Fylkeslegen som nå avsløres i korrupsjon.   "Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller farekriteriet. Det er dessuten et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse. Sistnevnte vilkår gjelder så sant det ikke er nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv eller andre personers liv eller helse".     " DET ER EN FORUTSETNING AT PASIENTEN HAR EN ALVORLIG SINNSLIDELSE "   Nå er jeg spent på hvilke alvorlige sinnslidelser Fylkeslegen og Staten har på meg? Jeg har aldri hatt noe av det som her menes med alvorlig sinnslidelse. Jeg har aldri hatt behov for Statens Psykiatriske helsetilbud. Jeg er et ukjent blad i Norsk Psykiatri. Har ikke Fylkeslegen grunnlag for og bruke tvang på meg i Telemark, så har han selvsagt ikke det i Nederland heller. Jeg var frisk når jeg ble født, men jeg ble dessverre påført den kjente Norske Stats-sykdommen PTSD. I full offentlighet sammenhengene i mange år. Alle vet det i den lille bygda jeg kommer fra med 2000 mennesker.  Norge er en barnemorder Stat som aldri har hvert friskemeldt. 

IKKE SI DET JEG SKULLE SAGT! Hvem tilhører tanken?

Norsk psykiatri må gi alle lidelsespasienter en basal trygghet og et verdig liv med mening.

Svar: Den Schizofrene. Det beste du kan gjøre for de med denne lidelsen er og bygge selvtillit over tid. Og det gjør du ikke alltid med og prate videre på noe han har begynt på. Ved å si noe om hans tema han ikke viste selv, eller noe han mener han skulle til og si så knekker du selvtilliten hans. Og humøret.  (  Ikke stjel tankene mine ). Ofte er det likevel uvesentlige ting.  Si heller helt enig eller det var smart. Godta at de bruker cannabis som medisin. Mange av dem prater ikke med noen uten medisin, og setter ikke i gang med aktiviteter før de har fått medisin. Det er tragisk og en stor skam at staten ikke gir dem boliger med vanlig levekårsstandard. Mange av dem lever som narkorotter og bor i falleferdige rønner., utstøtt av egen familie og misforstått  av samfunnet. Utagerende adferd kommer aldri med cannabisbruk alene. Mange havner rett i psykoser ved bruk av alkohol eller amfetamin.  

Hva må til for å stille diagnosen Schizofren, Det skal vi ta en rask kikk på.

Norge kan aldri få sikker Psykiatri før de erkjenner at cannabis er medisin.

Schizofreni

Skrevet av Psykiater Astrid Nøklebye Heiberg / Sist oppdatert 01. januar 2004

 

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en sinnslidelse med en forvirret virkelighetsoppfatning, preget av at tankene stopper opp eller blir uten logisk sammenheng, ofte slik at den schizofrene lager nye, merkelige ord. Den schizofrene forsvinner inn i sin egen verden og trekker seg følelsesmessig tilbake fra omgivelsene. Til å begynne med kan vedkommende ofte virke overfølsom og ta til tårene hele tiden, etterhvert blir han vanskeligere å nå inn til. Ofte utvikles vrangforestillinger og følelsen av at kroppen er forandret og at kroppen påvirkes utenfra slik at man hører stemmer eller ser syner, såkalte hallusinasjonerHva kan øke risikoen for at noen blir schizofrene?

Vi vet ikke sikkert hva schizofreni skyldes, derfor er det vanskelig å si hva som kan øke risikoen. Mye tyder på at mennesker som er spesielt følsomme, sky og innesluttet, kan få utløst schizofreni ved store psykiske påkjenninger. Sykdommen er vanligvis mest aktiv i 20 - 30 års alderen.Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent?

Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent.

Hva er behandlingen for schizofreni?

Først og fremst medisiner,som hjelper med å roe tankene. Ved akutt schizofreni der man er mye plaget med angst og andre akutte, plagsomme symptomer, trenger de fleste en sykehusinnleggelse med et rolig og fredelig liv og noen å snakke med om hvordan de har det.

Ved langvarige, schizofrene reaksjoner trenger man hjelp til mestre hverdagslivets oppgaver og motvirke den passiviteten som preger de fleste. Samtaler med fagfolk er også et viktig ledd i behandlingen. Det er viktig å ikke avslutte et behandlingsopplegg for tidlig, men å holde kontakten med og følge behandlings-opplegget til det helsepersonellet man samarbeider med. Når man først har hatt schizofrene reaksjoner, kan de lett komme tilbake igjen når en møter påkjenninger. Da er det viktig at en oppsøker hjelp raskt, slik at reaksjonene kan stoppes med samtaler og medisiner før en kommer inn i vonde sirkler.

 

Jeg er redd for bivirkningene til medisinene - er de farlige?

De positive virkningene til medisinene er mye størrre enn eventuelle bivirkninger. Noen bivirkninger kan forekomme. Plager disse deg, så snakk med legen om det. Kanskje kan det da være viktig å redusere dosen noe. Men ikke kutt ut medisinene uten å ha snakket med legen din.

Hvor lang tid varer en vanlig sykehusinnleggelse?

Før i tiden ble mange schizofrene på sykehuset resten av livet. Takket være de medisinene vi nå har, vil de fleste kunne greie seg hjemme etter en innleggelse. Varigheten av en slik innleggelse kan man ikke forutsi, det kan være fra noen få uker til flere måneder. Ved utskrivningen er det viktig å følge behandlingsopplegget fra sykehuset.

Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent? Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent

Regelmessige samtaler i 6 mnd.

Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent?

Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent

Her har Hunnestad mye og lære.  Det tar 6 mnd. Minst og stille en slik diagnose.   For 1 år siden sendte jeg brev til Hunnestad om og få kopi av den falske diagnosen fra Nederland på Norsk. Her kan du se svaret.                                                                                                                                                                                    Torsnes, Steffen

on. 07.06.2017, 13:55

Jarle Larsen

Fylkesmannen har mottatt din epostmelding 06.06.2017 (Tittel: Kopi av den falske diagnosen fra Nederland). ( på Norsk )

Du ber bl.a. om «alle dokumenter fra min sak/ankesak ang. uførepensjon».

Fylkesmannen har etter det vi kan se, kun en sak angående førerkort. Dersom du ønsker kopi av saksdokumentene i denne saken, kan du gi beskjed om det direkte til undertegnede.

 Alt de har på meg er en førerkort sak`? Jeg har ikke svarene til Hunnestad her i farta men jeg skriver flere brev og han prøver alle triks han har for og vri seg unna. Til slutt sender han meg 2 A4 ark fra Nederland fortsatt på engelsk.      Jeg hadde bunka her en uke og den var 15 mm tykk. På første side stod det.            Paranoid, schizofren, psykotisk, han prater hele tiden om døden, den siste var litt spesiell da: HAN SIER HAN IKKE ER PSYKOPAT. De 4 siste påstandene her har jeg motbevist med alt det jeg skriver. Paranoid bør de ikke uttale seg noe om. iallefall ikke før de fyller dette  kriteriet:  PTSD. Overlevelsesinstinkt, i kombinasjon med 140 i såkalt inteligens. Men der er de langt unna. Men jeg kan jo uttale meg med et sitat:  "OM JEG ER PARANOID, ER IKKE DET ENSBETYDENE MED AT JEG IKKE ER FORFULGT "    Henrik Ibsen.   Norsk dramatiker og lyriker.                                                   (født 20. mars 1828 i Skien, død 23. mai 1906 i Kristiania) 

 På de to A4 arkene stod det ikke stort, men en T. Sandberg hadde signert på følgende:  Han ankom Sykehuset med innsiden ut på t.skjorten sin? Å hvilken konklusjon har han fått ut av dette? I allefall ikke en diagnose på 100 tettskrevne sider. Men leger som leser dette kan jo vurdere om de er enige med meg som heller hadde foretrukket at det stod:  Han ankom Sykehuset med kraftige magesmerter og blødende gnagesår på bena. Hvis det er klesveien Staten Norge er opptatt av så kan de jo få flere opplysninger:  HAN FORLOT SYKEHUSET I FLYKTNINGE KLÆR, RUNDSTJÅLET AV SINE EGNE.